Cola Colaplex PMMA Gold

  VOL FER UNA COMANDA D'AQUEST PRODUCTE? POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES I LI PASSAREM UN PRESSUPOST PERSONALITZAT


  Información de producto

  La cola COLAPLEX PMMA GOLD, és una cola viscosa indicada per a la unió de materials de metacrilat (PMMA) d’extrusió i colada.

  • Viscositat aprox .: Fins a 1000 mPa-s.
  • Densitat: 1,21 gr./ cm3
  • Color: d’incolor a lleugerament groc.
  • No té punt d’inflamació.
  • Caducitat: superior a tres anys en condicions normals d’emmagatzematge. La degradació dels seus components és molt lenta.
  • Per regular la viscositat de l’COLAPLEX PMMA GOLD es pot utilitzar com a diluent el Pegacril DX2 (viscós).
  • Enduriment del producte per absorció, dissolució i evaporació, de les peces tractades.

  CONSELLS DE SEGURETAT:

  Es recomana formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals a el personal que va a manipular aquest producte amb la finalitat de facilitar la comprensió i interpretació d’aquesta fitxa tècnica de seguretat, així com de l’etiquetatge del producte.

  Directiva 67/548 / CE i Directiva 1999/45 / CE:

  Conté diclorometà, nitrometà i polímer acrílic (PMMA) UN 2810

  La classificació del producte s’ha realitzat d’acord amb el RD 363/1995 (Directiva 67/548 / CE) i el RD255 / 2003 (Directiva1999 / 45 / CE), adaptant les seves disposicions a l’Reglament (CE) nº1907 / 2006 (Reglament REACH) d’acord a l’RD 1802/2008. Carc. Cat 3: R40 – Possibles efectes cancerígens, R22: Nociu per ingestió.

  Reglament nº1272 / 2008 (CLP):

  H302 – Nociu en cas d’ingestió. H351 – Se sospita que provoca càncer. H319 – Provoca irritació ocular greu. H336 – Pot provocar somnolència о vertigen.

  Per al pegat i unió de materials de metacrilat de metil (PMMA) extrusió i colada.
  Treballs d’alta tecnologia en el sector industrial.
  Les peces a tractar han d’estar lliures de tensions, així s’evitaran les micro fissures per l’acció de l’dissolvent.
  Alta resistència quan la cua s’ha evaporat i el polímer està subjecte a les peces.
  També es poden realitzar proves prèvies per enganxar amb altres materials plàstics.

  SISTEMA D’APLICACIÓ

  El enganxat amb la cua COLAPLEX PMMA GOLD es realitza indistintament en metacrilat d’extrusió i colada. La unió es porta a terme per evaporació de l’dissolvent, quedant el polímer adherit a les peces.

  Els cants a pegar han de tenir perfecta planimetria per evitar la formació de bombolles.

  COLAPLEX PMMA GOLD s’aplica amb una petita ampolla o xeringa proveïda de cànula o agulla, sobre els cants de les peces a unir, exercint una petita pressió en els mateixos. S’aconsella la manipulació en un lloc sec a una temperatura de 20-24ºC. El temps d’enganxat és de pocs minuts i després d’aquest, COLAPLEX PMMA GOLD ofereix un acabat incolor. No omple els buits de forma completa. COLAPLEX PMMA GOLD no s’ha d’utilitzar si hi ha condensacions d’humitat, ja que poden blanquejar el pegat.

  El transport i moviment de la peça després de l’enganxat ha de produir-se passades quatre hores. Les peces han d’assecar a l’aire lliure i sense embolcall perquè el dissolvent s’evapori. L’evaporació completa de restes de l’dissolvent tindrà lloc transcorregudes 48 hores a l’aire lliure.

  Per a la neteja de greixos i càrrega estàtica és recomanable utilitzar el producte Netacril PT.