Cola Colaplex BASI

  VOL FER UNA COMANDA D'AQUEST PRODUCTE? POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES I LI PASSAREM UN PRESSUPOST PERSONALITZAT


  Información de producto

  La cola COLAPLEX BASI, és una cola viscosa indicada per a la unió de metacrilat (PMMA) d’extrusió i colada.

  • Líquid viscós.
  • Color: d’incolor a lleugerament groc.
  • Punt d’ebullició 55ºC.
  • Punt d’inflamació 73ºC.
  • Pressió de vapor: 426,161 mmHg.
  • CLASSIFICACIÓ CLP (Reglament 1272/2008).
   H302 Nociu en cas d’ingestió.
   H315 Provoca irritació cutània.
   H319 Provoca irritació ocular greu.
   H335 Pot irritar les vies respiratòries.
   H336 Pot provocar somnolència o vertigen.
   H351 Es sospita que provoca càncer.
   H373 Pot provocar danys en fetge i en la sang després d’exposicions prolongades o
   repetides per ingestió.
  • Aquest producte no és perillós per al transport (no ADR).

  CONSELLS DE SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE:

  • Mantenir allunyat de: agents oxidants forts, àcids i bases, amides alcalines, alcohols,
   amines, metalls, hidrocarburs aromàtics.
  • A altes temperatures es pot generar àcid clorhídric (corrosiu).
  • Emmagatzemar els envasos entre 5 i 25 ºC, en un lloc sec i ben ventilat, lluny de fonts de
   calor i de la llum solar directa. Un cop oberts els envasos, han de tornar-se a tancar
   acuradament i col·locar-los verticalment per evitar vessaments. Conservar en l’envàs
   original.

  Per al pegat i unió de materials de polimetacrilat de metil (PMMA) extrusió i colada.
  Les peces a tractar han d’estar lliures de tensions, així s’evitessin les microfissures per l’acció de l’dissolvent.
  També es poden realitzar proves per enganxar d’altres materials plàstics.

  SISTEMA D’APLICACIÓ

  • Aplicació: amb una petita ampolla o xeringa proveïda de cànula o agulla sobre els cants de
   les peces a unir en posició d’acabat. Enganxat per evaporació de l’dissolvent, quedant
   el polímer adherit a les cares. No cobreix buits.
  • Amb antelació a l’enganxat definitiu: realitze totes les proves siguin necessàries per a
   comprovar que el comportament de les peces a unir es correspon amb el resultat
   desitjat. Per evitar la formació de bombolles les peces a unir han d’estar totalment lliures
   d’impureses i amb perfecta planimetria. Exercir durant el pegat una pressió adequada.
  • Temperatura recomanada per enganxar: 20-24ºC en lloc sec.
  • Temps d’unió de l’adhesiu: pocs minuts (en funció de quantitat utilitzada). No moure les
   peces unides pel pegat fins passades 12 hores.
  • Consum preferent: 2 anys des de la data d’envasat, segons les condicions de
   emmagatzematge.