Cola Colaplex PMMA Speedy

  VOL FER UNA COMANDA D'AQUEST PRODUCTE? POSI'S EN CONTACTE AMB NOSALTRES I LI PASSAREM UN PRESSUPOST PERSONALITZAT


  Información de producto

  La cola COLAPLEX PMMA SPEEDY, és una cola molt fluïda indicada per a la unió de materials de metacrilat (PMMA) d’extrusió i colada.

  • Viscositat aprox .: Fins a 20 mPa-s Densitat: 1,2 gr./ cm3
  • Color: d’incolor a lleugerament groc Emmagatzematge: emmagatzemar en envàs tancat, lloc fresc i allunyat de fonts de calor.
  • No té punt d’inflamació.
  • Caducitat: més de tres anys en condicions normals.
  • Envàs: alumini, vidre i polietilè (amb envàs de polietilè pot perdre amb el temps pes i augment de la viscositat del producte).
  • Per regular la viscositat de l’COLAPLEX PMMA SPEEDY es pot utilitzar com a espessidor el COLAPLEX PMMA GOLD (viscós).
  • Enduriment del producte per absorció, evaporació i dissolució de les peces tractades.

  CONSELLS DE SEGURETAT:

  Es recomana formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals a el personal que va a manipular aquest producte, amb la finalitat de facilitar la comprensió i interpretació d’aquesta fitxa de dades de seguretat, així com de l’etiquetatge del producte.

  Directiva 67/548 / CE i Directiva 1999/45 / CE:

  Conté diclorometà, nitrometà. UN 2810

  La classificació del producte s’ha realitzat d’acord amb el RD 363/1995 (Directiva 67/548 / CE) i el RD255 / 2003 (Directiva1999 / 45 / CE), adaptant les seves disposicions a l’Reglament (CE) nº1907 / 2006 (Reglament REACH) d’acord a l’RD 1802/2008. Carc. Cat 3: R40 – Possibles efectes cancerígens, R22: Nociu per ingestió

  Reglament nº1272 / 2008 (CLP):

  H302 – Nociu en cas d’ingestió. H351 – Se sospita que provoca càncer. H319 – Provoca irritació ocular greu. H336 – Pot provocar somnolència o vertigen.

  Per al pegat i unió de materials de metacrilat de metil (PMMA) extrusió i colada.
  Treballs d’alta tecnologia en el sector industrial.
  Les peces a tractar han d’estar lliures de tensions, així s’evitessin les micro fissures per l’acció de l’dissolvent.
  Alta resistència quan la cua s’ha evaporat i el polímer està subjecte a les peces.
  També es poden realitzar proves prèvies per enganxar amb altres materials plàstics.

  SISTEMA D’APLICACIÓ

  El enganxat amb la cua COLAPLEX PMMA SPEEDY es realitza indistintament en metacrilat d’extrusió i colada. La unió es porta a terme per capil·laritat i evaporació de l’dissolvent, quedant el polímer adherit a les peces.

  Els cants a pegar han de tenir perfecta planimetria per evitar la formació de bombolles.

  COLAPLEX PMMA SPEEDY s’aplica amb una petita ampolla o xeringa proveïda de cànula o agulla, sobre els cants de les peces a unir, exercint una petita pressió en els mateixos. S’aconsella la manipulació en un lloc sec a una temperatura de 20-24ºC. El temps d’enganxat és de pocs minuts i després d’aquest, COLAPLEX PMMA SPEEDY ofereix un acabat incolor. No omple els buits de forma completa. COLAPLEX PMMA SPEEDY no s’ha d’utilitzar si hi ha condensacions d’humitat, ja que poden blanquejar el pegat.

  El transport i moviment de la peça després de l’enganxat ha de produir-se passades tres hores. Les peces han d’assecar a l’aire lliure i sense embolcall perquè el dissolvent s’evapori. L’evaporació completa de restes de l’dissolvent tindrà lloc transcorregudes 48 hores a l’aire lliure.

  Per a la neteja de greixos i càrrega estàtica és recomanable utilitzar el producte COLAPLEX T-Antistatic.