Cola Colaplex BASI

Product Information

La cola COLAPLEX BASI, és una cola viscosa indicada per a la unió de metacrilat (PMMA) d’extrusió i colada.

 • Líquid viscós.
 • Color: d’incolor a lleugerament groc.
 • Punt d’ebullició 55ºC.
 • Punt d’inflamació 73ºC.
 • Pressió de vapor: 426,161 mmHg.
 • CLASSIFICACIÓ CLP (Reglament 1272/2008).
  H302 Nociu en cas d’ingestió.
  H315 Provoca irritació cutània.
  H319 Provoca irritació ocular greu.
  H335 Pot irritar les vies respiratòries.
  H336 Pot provocar somnolència o vertigen.
  H351 Es sospita que provoca càncer.
  H373 Pot provocar danys en fetge i en la sang després d’exposicions prolongades o
  repetides per ingestió.
 • Aquest producte no és perillós per al transport (no ADR).

CONSELLS DE SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE:

 • Mantenir allunyat de: agents oxidants forts, àcids i bases, amides alcalines, alcohols,
  amines, metalls, hidrocarburs aromàtics.
 • A altes temperatures es pot generar àcid clorhídric (corrosiu).
 • Emmagatzemar els envasos entre 5 i 25 ºC, en un lloc sec i ben ventilat, lluny de fonts de
  calor i de la llum solar directa. Un cop oberts els envasos, han de tornar-se a tancar
  acuradament i col·locar-los verticalment per evitar vessaments. Conservar en l’envàs
  original.

Per al pegat i unió de materials de polimetacrilat de metil (PMMA) extrusió i colada.
Les peces a tractar han d’estar lliures de tensions, així s’evitessin les microfissures per l’acció de l’dissolvent.
També es poden realitzar proves per enganxar d’altres materials plàstics.

SISTEMA D’APLICACIÓ

 • Aplicació: amb una petita ampolla o xeringa proveïda de cànula o agulla sobre els cants de
  les peces a unir en posició d’acabat. Enganxat per evaporació de l’dissolvent, quedant
  el polímer adherit a les cares. No cobreix buits.
 • Amb antelació a l’enganxat definitiu: realitze totes les proves siguin necessàries per a
  comprovar que el comportament de les peces a unir es correspon amb el resultat
  desitjat. Per evitar la formació de bombolles les peces a unir han d’estar totalment lliures
  d’impureses i amb perfecta planimetria. Exercir durant el pegat una pressió adequada.
 • Temperatura recomanada per enganxar: 20-24ºC en lloc sec.
 • Temps d’unió de l’adhesiu: pocs minuts (en funció de quantitat utilitzada). No moure les
  peces unides pel pegat fins passades 12 hores.
 • Consum preferent: 2 anys des de la data d’envasat, segons les condicions de
  emmagatzematge.